Symfony: UUID, Doctrine a Elastic Search Bundle

25. 12. 2022

Upozornění: v příspěvku  se nebudeme zabývat smyslem použití UUID ani výhody či nevýhody. Ukážeme si jak snadno UUID integrovat do projektu Symfony s Doctrine a ES bundlem od autorů FOS.

Předpokladem pro pokračování je že máte již u sebe zprovozněné Symfony s integrací Doctrine a vše je plně funkční. Jako první krok provedeme za pomoci Composer instalaci UID komponenty pro získání generátoru UUID.

$ composer require symfony/uid

V dalším kroku vytvoříme entitu kde jako její unikátní identifikátor použijeme UUID záznam. Jelikož Doctrina již v sobě obsahuje podporu UID tak nastavení je velice snadné.

<?php declare(strict_types=1);

namespace Acme\Entity;

use Doctrine\ORM\Mapping\Column;
use Doctrine\ORM\Mapping\CustomIdGenerator;
use Doctrine\ORM\Mapping\Entity;
use Doctrine\ORM\Mapping\GeneratedValue;
use Doctrine\ORM\Mapping\Id;
use Symfony\Component\Uid\Uuid;

#[Entity]
class Example
{
  #[Id]
  #[Column(type: 'uuid', unique: true)]
  #[GeneratedValue(strategy: 'CUSTOM')]
  #[CustomIdGenerator(class: 'doctrine.uuid_generator')]
  private ?Uuid $id = null;
 
  ...
}

V nadcházejícím kroku provedeme instalaci a konfiguraci FOSElasticBundlu dle dokumentace https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSElasticaBundle/blob/master/doc/setup.md

$ composer require friendsofsymfony/elastica-bundle

Při použití auto increment by již stačilo na závěr přidat pouze konfiguraci automatického mapování, ale protože se UUID ukládá do sloupce jako BINARY a knihovna nepodporuje UID konverze, tak musíme přidat vlastní třídu “elastica_to_model_transformer”. Budeme vycházet z původního řešení https://github.com/FriendsOfSymfony/FOSElasticaBundle/blob/master/src/Doctrine/ORM/ElasticaToModelTransformer.php které zkopírujeme a přidáme převod IDs na správný formát pr výběr dat z databáze za pomoci Doctrine.

<?php declare(strict_types=1);

namespace Acme\Elastic;

use Doctrine\ORM\QueryBuilder;
use FOS\ElasticaBundle\Doctrine\AbstractElasticaToModelTransformer;
use Symfony\Component\Uid\Uuid;

class ElasticaToModelTransformer extends AbstractElasticaToModelTransformer
{
  
  …

  /**
  * @param array $identifierValues
  * @param $hydrate
  * @return array|float|int|mixed|string
  */
  protected function findByIdentifiers(array $identifierValues, $hydrate): mixed
  {
    if (empty($identifierValues)) {
      return [];
    }

    $identifierValues = array_map(fn($y) => Uuid::fromString($y)->toBinary(), $identifierValues);

    $qb = $this->getEntityQueryBuilder();
    $qb
      ->andWhere(
        $qb
          ->expr()
          ->in(static::ENTITY_ALIAS . '.' . $this->options['identifier'], ':values')
      )
      ->setParameter('values', $identifierValues);

    $query = $qb->getQuery();

    foreach ($this->options['hints'] as $hint) {
      $query->setHint($hint['name'], $hint['value']);
    }

    return $query->execute();
  }

  …

}

A nakonec přidáme vlastní třídu transformace do konfigurace.

fos_elastica:
  indexes:
    acme:
      persistence:
        elastica_to_model_transformer:
          service: Acme\Elastic\ElasticaToModelTransformer

Nejnovější příspěvky