Zásady ochrany osobních údajů

Za účelem poskytování služeb a rozvoje obsahu tato stránka www.lukashron.cz (dále jako “Stránka”) sbírá některé údaje o svých návštěvnících a zákaznících. Protože chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, co s takto nashromážděnými osobními údaji děláme, sepsali jsme pro Vás tyto Zásady ochrany osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Jaké informace o Vás shromažďujeme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu: e-mail, celé jméno, telefon a adresa. Stránka zároveň pracuje se soubory Cookies. 

Za jakým účelem shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Poskytnuté osobní údaje, veřejně dostupné údaje a informace získané pomocí souborů cookies (dále jen jako “Údaje”) využíváme k poskytnutí stávajících služeb, k rozvoji nových služeb a nebo ke zlepšení stávajících služeb.

Shromážděné Údaje zpracováváme pro potřeby splnění zákonných povinností, účetních povinností, pro kontrolní orgány a také pro naší právní ochranu.

Shromážděné Údaje využíváme pro marketingové účely a k tvorbě relativnějších nabídek přímo pro Vás. Na základě Vašeho souhlasu Vám můžeme zasílat obchodní sdělení a informace o produktech nebo služeb. Pokud jste naším stálým zákazníkem, tak Vám můžeme zasílat obchodní sdělení do Vašeho odvolání souhlasu.

Jakou dobu uchováváme Vaše osobní údaje?

 • Údaje zpracováváme a uchováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.
 • Údaje zpracováváme a uchováváme do doby Vašeho vyjádření nesouhlasu s dalším zpracováním.
 • Údaje zpracováváme a uchováváme po dobu stanovenou zákonem pro potřeby právních úkonu a potřeby kontrolních orgánů.

Jaká máte práva na ochranu osobních údajů?

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz požádat o zaslání potvrzení, zda námi jsou, či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. V případě, že Vaše údaje námi budou zpracovány, můžeme Vás, na Vaši žádost, nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje od Vás, máte právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme Vaše osobní informace získali.

Pokud o Vás budeme zpracovávat Vaše osobní údaje nepřesně, můžete nás na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz upozornit, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. V případě, že byste nám chtěli doplnit některé osobní údaje, které jste nám dříve neposkytli, a tyto osobní údaje jsou nezbytné pro zajištění námi poskytovaných služeb, stačí zaslat žádost o doplnění údajů na e-mailovou adresu info@lukashron.cz.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

V případě, že budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky. To provedete zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz. Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování Vašich osobních údajů přes Vámi vznesené námitky a jak budeme s Vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud Vám naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, Vaše osobní údaje nebudeme dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, abychom omezili jakékoliv zpracování Vašich osobních údajů, včetně jejich vymazání, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

 • Pokud nám dáte vědět, že jsou námi shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.
 • Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz o omezení jejich použití.
 • Pokud Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro zajištění našich služeb, ale Vy je budete potřebovat pro uplatnění Vašich práv.
 • Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než ověříme, zda naše důvody zpracování převažují nad Vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje:

 • přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým jsme je získali; a/nebo
 • Vy vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a my Vám nebudeme schopni prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, Vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků; a/nebo
 • údaje zpracováváme z jakéhokoliv jiného důvodu neoprávněně, máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu od Vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazali. Údaje však nemůžeme vymazat ani na Vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud nás zasláním zprávy na e-mailovou adresu info@lukashron.cz požádáte, abychom Vám poskytli námi zpracovávané osobní údaje, zašleme Vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. některý z tabulkových formátů), pokud takto údaje zpracováváme. Pokud nás požádáte, abychom Vaše osobní údaje zaslali jinému správci osobních údajů, máme povinnost tak učinit, ovšem opět jen v případě, že je takto již zpracováváme.

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Svůj souhlas můžete vzít zpět zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu info@lukashron.cz a to kdykoliv a bez udání důvodu.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Vašeho názoru nenaplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů:

 • na adrese jejich sídla: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00,
 • na e-mailu posta@uoou.cz,

či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat.

Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

Nejnovější příspěvky